NOXO Business Partner

NOXO Business Partner är affärskonsulter med inriktning på affärs och verksamhetsutveckling. Vi arbetar inom matchning och rekryteringsstöd, organisation och ledarskap samt marknad och försäljning.

JobMatch sparar tid och pengar - men framförallt är det ett hjälpmedel att få rätt person på rätt plats!

JobMatch

JobMatch är utformat för att mäta en persons arbetsrelaterade förmågor och beteenden.

Genom en Jobmatchanalys kan vi säkra rätt person på rätt plats.
Verktyget har utvecklats i samarbete med bl.a.  svenska rekryteringskonsulter och dagens version baseras på praktisk erfarenhet och intervjuer och mer än 33 000 genomförda tester. Utvecklingen startade 1994 och den första versionen lanserades i Sverige år 2000.

 

JMT har en vetenskaplig grund som visar på bra resultat

Validitet dvs att testet mäter det som det är avsett att mäta.
JMTs skalor är validerade mot den test som det forskats mest på, NEO PI–R.
JMT har undersökts när det gäller fyra typer av validitet: innehålls-, begrepps- kriterie- och ekologisk validitet. Samtliga visar på en god validitet.
Den prediktiva validiteten visar hur väl testet kan förutse arbetsprestation och arbetsrelaterat beteende. Den visar på mycket god validitet vilket styrker förmågan att förutse en persons prestationer på en bestämd befattning.

Reliabilitet dvs hur exakt testet mäter och hur konsekvent det är.
Genomsnittskorrelationen i studierna visar ett korrelationsvärde på 0.7 – 0.9 vilket är mycket högt.
Detta betyder att JobMatch Talent-resultatet är långsiktigt och tillförlitligt.

Testet

  • Testet är digitalt och man besvarar 200 kryssfrågor
  • Svarstiden varierar mellan 30-90 min.
  • Det finns inga rätt eller fel svar.
  • Resultatet mäter 10 huvudegenskaper (A-J) som var och en har tre specifika underegenskaper.
  • Sammanlagt mäts 33 olika områden samt olika kombinationer.
  • Resultatindex som bland annat visar realismen i resultatet.

 

 

Användningsområden 


Rekrytering
, För kandidater som ska matchas mot specifik roll och personer i samverkan Ex chef eller underställda
Utveckling
, För att öka självinsikt och hitta områden som är motiverande att utveckla.
Medarbetarsamtal,
 Medarbetare och chef JMT och identifierar var man är  lika/olika. Ökar förståelse om individen och vilket ledarskap som behövs.
Grupputveckling/Teambuilding
, Lära känna varandras arbetssätt och öka förståelsen för varandras styrkor och svagheter  i gruppen.
Coaching
, Underlättar för coacher och deras klienter att arbeta konkret mot personliga mål.

JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell.

Verktyget har utvecklats i samarbete med bl.a. svenska rekryteringskonsulter och dagens version baseras på praktisk erfarenhet och intervjuer och mer än 33 000 genomförda tester